Jak získat dotaci na stavbu hřiště

Dotace na hřiště

Vybudovat sportovní hřiště může obec, škola, sportovní klub, developer i jiný soukromý investor. Na většinu sportovišť lze navíc získat spolufinancování formou dotace z různých zdrojů, ale ne každý investor má šanci ho získat. Dotace je možné využít také na financování oprav a rekonstrukcích starších sportovišť, případně na dobudování jejich zázemí nebo bezbariérových přístupů. Pojďme si zmapovat, kdo o jakou dotaci může žádat a jak to udělat.

Jaké typy hřišť mají větší šanci na dotaci

Obecně platí, že zejména stát a samosprávy podporují zejména sportování dětí a mládeže, ale také široké veřejnosti, hendikepovaných i seniorů, ale nikoli na komerční bázi. Pokud by si chtěl někdo vybudovat hřiště jako ziskovou aktivitu, velmi pravděpodobně dotaci nezíská. Existují i dotační programy pro velké investice, třeba nadregionální sportoviště, ale u nich je získání dotace komplikovanější a výše spolufinancování pro řadu žadatelů nedostupná.

Větší šance je u malých investic, a to zejména v menších obcích, například nový povrch z umělé trávynový povrch z umělé trávy na tréninkové hřiště, oprava rekonstrukce tenisového nebo volejbalového kurtu, i hřiště pro nové sporty. Poradit se o dotacích můžete také přímo u firmy, která sportoviště buduje či rekonstruujefirmy, která sportoviště buduje či rekonstruuje.

Nejčastější zdroje dotací na stavbu sportovišť

Národní sportovní agentura

V roce 2019 byla založena Národní sportovní agentura (NSA), která vypisuje různé dotační programy financované ze státního rozpočtu, a to obvykle na několikaleté období. Každá žádost může být u NSA podána jen na jedno sportoviště. Investiční výzvy určené na výstavbu a rekonstrukce sportovní infrastruktury jsou rozděleny do několika programů:

Regionální sportovní infrastruktura

Program je zaměřen na modernizace či rekonstrukce sportovních zařízení, včetně jejich zázemí, výstavbu sportovišť, s výjimkou sportovních hal, zimních stadionů a plaveckých bazénů, nebo na vybudování bezbariérových přístupů.

Programové období:                2020 až 2025

Kdo může žádat:                       Kraj, obec či město, dobrovolný svazek obcí a spolek vyvíjející minimálně dva roky v oblasti sportu.

Výše dotace:

 • maximálně 30 mil. na rekonstrukci a výstavbu sportovišť,
 • maximálně 2 mi. Kč na zvýšení dostupnosti sportoviště (bezbariérovost).

Maximální podpora:               70 % uznatelných nákladů

Podmínky:                                Výstavba/rekonstrukce musí být dokončena do 31. 12. 2025

                                   Žádost lze podat i na již rozestavěnou akci, ale ne na již dokončenou.

Standardizovaná sportovní infrastruktura

Program je zaměřen na výstavbu atletických drah, sektorů, stadionů a hal, fotbalových stadionů a hřišť, tenisových hal a kurtů.

Programové období:                 2020 až 2024

Kdo může žádat:                       Kraj, obec či město, dobrovolný svazek obcí a spolek vyvíjející minimálně dva roky v oblasti sportu.

Výše dotace:                              dle typu sportoviště až 50 mil. Kč

Maximální podpora:                70 % uznatelných nákladů

Podmínky:                                 Výstavba/rekonstrukce musí být dokončena do 31. 12. 2025

                                                      Žádost lze podat i na již rozestavěnou akci, ale ne na již dokončenou.

Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina

Program je zaměřen na rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel, a to výstavbou, modernizací či rekonstrukcí sportovišť, případně vybudováním bezbariérových přístupů na sportoviště.

Programové období:                 2021 až 2025

Kdo může žádat:                       Obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace obcí či krajů, spolky, které s aktivitami v oblasti sportu jako hlavní činnost, obecně prospěšné společnosti, ústavy, školské právnické osoby, církve a náboženské společnosti a obchodní společnosti stoprocentně vlastněné obcemi nebo kraji.

Výše dotace:                             maximálně 800 tis. Kč

Maximální podpora:              80 % uznatelných nákladů

Podmínky:                                Výstavba/rekonstrukce musí být dokončena do 31. 12. 2025

                                                    Žádost lze podat i na již rozestavěnou akci, ale ne na již dokončenou.  HřištěFoto: Pexels      

Jak jsou žádosti u NSA posuzovány

Na dotaci neexistuje žádný právní nárok. Každý program má stanoveny takzvané indikátory, a to na základě priorit a cílů, kterých má být daným programem dosaženo. U jednotlivých cílů daného programu je pak předem dáno, jaký parametr je rozhodující, což může například být obestavěný prostor v m3, užitková plocha pro technické zhodnocení v m2 nebo venkovní plocha sportoviště v m2. Program také specifikuje, co jsou to uznatelné náklady, jaké jsou další podmínky pro čerpání, zda lze či nelze slučovat dotaci s jinou podporou apod.

V každém programu je také určeno, zda je dotace poskytována až následně (ex post), nebo předem, obvykle formou zálohy (ex ante). Další upřesnění v programu může být podmínka jednoletého či víceletého financování. U státem podporovaných sportovišť platí obvykle také podmínka, že dotace na sportoviště nemůže být poskytnuta, pokud by na něm byla provozována výhradně komerční činnost.

Dotace na sportoviště z dalších zdrojů

Dotace na výstavbu a rekonstrukci sportovišť ale neposkytuje jen NSA, ale i další subjekty. Jedním z nich je například Nadace ČEZ, která má speciální program Oranžové hřiště. V něm lze získat až 2 mil. Kč na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť, přičemž projektová dokumentace nesmí překročit 15 % z poskytnuté dotace. V tomto případě může být žadatelem aktivně působící právnická osoba se sídlem v ČR, a to za splnění dalších podmínek, jako je bezúhonnost, bezdlužnost apod.

Další dotace poskytuje například IROP (Integrovaný regionální operační program). V současnosti jde například o program poskytující dotace na infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. Aktuálně se jedná o dotaci ve výši až 60 mil. Kč s maximální podporou ve výši 85 % uznatelných nákladů. O dotaci mohou požádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, případně organizace zřizované obcemi či jejich svazky.

Další dotace může vyhlašovat pro sportovní kluby, školy či další organizace na svém území také příslušné město, obec a kraj. Někdy stačí malá investice, aby se podmínky pro sportování značně zlepšily. Rekonstrukce může znamenat třeba výměnu povrchu, doplnění zázemí, ale také opravy inženýrských sítí apod.

HřištěFoto: Unsplash

Co je třeba k žádosti

Přestože má každý dotační program svá specifika, která je dobrá si podrobně nastudovat, obecně platí, že k žádosti budete muset doložit:

 • specifikaci žadatele,
 • popis projektu, jeho cíle a indikátory,
 • důkaz vlastnictví pozemku či budovy, kde je či bude sportoviště, případně souhlas majitele,
 • projektovou dokumentaci, případně fotodokumentaci,
 • rozpočet a harmonogram,
 • souhlas obce, kde sportoviště bude umístěno,
 • stavební povolení, pokud to charakter daného sportoviště vyžaduje,
 • stanoviska další dotčených orgánů státní správy, jsou-li zákonem vyžadována, například Hasičského záchranného sboru
 • způsob financování,
 • doklady o bezúhonnosti žadatele,
 • případně také smlouva s dodavatelem stavby či rekonstrukce.

Posuzování žádosti je individuální a je vždy definováno v daném programu. Může trvat v řádu týdnů až měsíců.

Co musí žadatel splnit po schválení dotace

Opět se jedná o parametr, který závisí na daném programu. V něm bývají pro žadatele obvykle uvedeny následující povinnosti:

 • průběžné vyúčtování poskytnuté dotace, obvykle na roční bázi,
 • povinná publicita v průběhu i po dokončení dané akce,
 • závěrečné vyhodnocení akce, obvykle do půl roku po skončení daného dotačního programu,
 • fotodokumentaci realizovaného sportoviště,
 • kolaudační souhlas, souhlas s užíváním, případně dokumentaci převzetí stavby,
 • důkaz o využívání sportoviště pro nekomerční účely, například volné hodiny pro školy apod.

U některých dotačních programů může být až desetiletá lhůta pro následnou kontrolu plnění dotačních podmínek projektu. Konkrétní požadavky jsou vždy uvedeny v podmínkách pro čerpání finančních prostředků v rámci schválené dotace.

Zdroje info: obydlicko.cz, umelky.cz

Náhledové foto: Pexels

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.