Domácí odpad: Jak se s ním nejlépe vypořádat

Odpad 2

Nikomu se nelíbí umístění nevzhledných skládek, které jsou nejen nevábné, ale navíc představují nebezpečí a zdroj infekcí a zároveň zatěžují životní prostředí. Skládkování odpadu by proto mělo být v Evropské unii zastaveno do roku 2030.

Neučte se jen recyklaci, ale předcházejte tvorbě odpadů

V rámci snížení množství odpadu na skládkách se využívá takzvaný „řetězec“, který určuje způsob, jakým je naloženo s odpady. Většina v České republice se snaží recyklovat, ale jen málo jedinců ví, že tento proces je až třetí v řadě, což určily předpisy Evropské unie. Před samotnou recyklací je potřeba se zamyslet nad tím, jak umět předejít vzniku zbytečného odpadu.

Dnes bychom se potřebovali naučit jedinému, a to nulovému plýtvání. Představte si to, že bychom se naučili žít bez zbytečného odpadu. Navzdory tomu, že se už nyní mnozí snaží přiblížit této filozofii, může být demotivující, když je na světě několik miliónů lidí, kteří vytvářejí zbytečný odpad každou hodinu, možná i minutu.

Každý musíme platit poplatky za likvidaci komunálního odpadu

Výši poplatku si stanoví každá obec samostatně, ovšem v mezích zákona o odpadech a o místních poplatcích. Každopádně se výše poplatku v jednotlivých obvodech výrazně liší. Zákon stanovuje maximální částku výdajů. A abychom to měli zajímavější, obec se může rozhodnout, že nebude vybírat poplatek vůbec, ale v to nedoufejte.

Obec si sama zvolí kritéria, podle kterých se následně odvíjí výše poplatků. Primárním hlediskem je vlastnictví pozemku či domu v dané lokalitě. Dalším faktorem je možnost, že fyzická osoba může vytvářet odpad. V případě, že výdaj je inkasován na základě druhé domněnky, je možné závazek k jeho úhradě zrušit. V každém případě je nezbytné prokázat, že jednotlivec nevytváří žádné odpady tady a ani nikde jinde.

V některých případech můžete mít i slevu

Vzhledem k tomu, že si obce mohou vybrat svá kritéria pro výběr poplatku za komunální odpad, dochází někdy i k situaci, kdy náklady zaplatíte více než jednou. Několik obcí však poskytuje slevy například pro studenty, kteří mohou prokázat, že většinu roku tráví v jiném městě, kde chodí do školy. Rovněž je dobré se dívat na nové vyhlášky.

Odpad
Foto: Pixabay

Obec se musí řídit zákonem o odpadech

V případě, že vytváříte odpad, jste povinni jej roztřídit a uložit na vyhrazená místa v souladu s obecní vyhláškou a zákonem o odpadech. Musíte tedy třídit papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady a biologické odpady, jako kořeny rostlin. Každá obec je pak povinna vybudovat místa pro odkládání odpadů.

V momentě, kdy odmítáte třídit odpad a úmyslně tak porušujete zákon, je to klasifikováno jako přestupek. Pro správné třídění je dobré si přečíst informace na kontejnerech. Do kontejnerů přitom nelze házet všechny druhy papíru, plastu nebo kovu! Obec nemůže v žádném případě omezovat produkci komunálního odpadu a má závazek umožnit odkládání veškerého městského odpadu.

Taky si pamatujte, že elektrospotřebiče, pneumatiky nebo výbojky a zářivky jsou specifickým odpadem, které lze v mnoha případech vrátit výrobci, aby jej odstranili.

Zdroje info: meneodpadu.cz, samosebou.cz

Náhledové foto: Pixabay